Two-Semi-Circle-Space | Variation of space.  |  Zwei Halbkreise.
Two-Semi-Circle-Space | Variation of space. | Zwei Halbkreise.